Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Stichting Braziliaans Jiu Jitsu (BJJ) Delft gevestigd te (2627 AN) Delft aan Schieweg 2, bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61260681, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als BJJ Delft.

2. Een persoon die Braziliaanse Jiu Jitsu bij BJJ Delft beoefent, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Lid.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de Overeenkomst op grond waarvan BJJ Delft tegen betaling een lidmaatschap Braziliaanse Jiu Jitsu aan een lid biedt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.     

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BJJ Delft en het lid, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Een overeenkomst tussen BJJ Delft en een lid komt tot stand op het moment dat het lid het online inschrijfformulier heeft verzonden.

3. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met de lidmaatschap voorwaarden van BJJ Delft, waar de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement onderdeel van uitmaken.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. BJJ Delft heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij dit nodig acht.


Artikel 3 Betalingen
1. In de overeenkomst wordt een lidmaatschap bij BJJ Delft afgesloten voor de duur van 12 maanden.

2. Gedurende de overeengekomen periode uit lid 1 is tussentijdse opzegging van het lidmaatschap niet mogelijk, met uitzondering van de situatie genoemd in artikel 4 lid 11.

3. Indien de overeenkomst niet één maand voor de overeengekomen looptijd wordt opgezegd, loopt de overeenkomst stilzwijgend door.

4. Na de overeengekomen looptijd van het lidmaatschap kan de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden beëindigd. Opzeggen kan middels het versturen van een aangetekende brief of e-mail naar info@bjjdelft.nl   

5. De kosten voor het lidmaatschap worden maandelijks automatisch geïncasseerd rond de eerste van de nieuwe maand.

6. Indien de maandelijkse lidmaatschapsgelden niet kunnen worden geïncasseerd, wordt het lid 2 maal per email herinnerd aan de betalingsverplichting.

7. Indien de lidmaatschapsgelden niet binnen 14 werkdagen na de email uit lid 6 worden voldaan en bijgeschreven op de rekening van BJJ Delft, dan kan BJJ Delft het lid in gebreke stellen en de vordering overgedragen aan een incassobureau.

8. Indien sprake is van een situatie genoemd in lid 7, zullen de resterende maanden lidmaatschapsgelden direct opeisbaar zijn.

9. De door BJJ Delft gemaakte kosten, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor risico en rekening van het lid. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid de lidmaatschapsgelden verschuldigd is.

10. Bij wanbetaling  behoudt BJJ Delft zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.

Artikel 4. Tarieven
1. De tarieven van het lidmaatschap worden door BJJ Delft vastgesteld. BJJ Delft kan tarieven aanpassen.

2. Eventuele tariefwijzigingen wordt 1 maand voorafgaand aan de wijziging per e-mail aan het lid kenbaar gemaakt.

3. Indien een tariefverhoging per e-mail bekend wordt gemaakt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking op te zeggen. Eventueel teveel betaalde lidmaatschapsgelden worden terug betaald.

4. De mogelijkheid tot opzegging uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw.

5. Bij ingebrekestelling van de betaling zijn de resterende openstaande deelbetalingen van de 12 maanden lidmaatschapsovereenkomst per direct opeisbaar.

6. De kosten hieraan verbonden (w.o.  Buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar.

7. In dit soort gevallen behoudt BJJ Delft zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.

8. Bij verhuizing kan, op vertoon van bewijs inschrijving buiten een straal van 10 kilometer van BJJ Delft naar een nieuwe gemeente het lidmaatschap worden beëindigd voor het verstrijken van de overeengekomen contractduur

9. Bij ziekte of ongeval kan het lidmaatschap voor een bepaalde tijd worden bevroren. U dient een doktersverklaring of een bewijs van een behandeling van een arts te kunnen overleggen. (Wij vragen niet om uw medische dossier maar om een verklaring, bewijs van uw behandelende arts dat er niet gesport kan worden). Het tijdelijk bevriezen of stilleggen kan niet langer duren dan 3 maanden.

10. De kosten voor wedstrijden en examens zijn niet bij de lesgelden inbegrepen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. BJJ Delft en het lid zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid voor tijdens en na het beoefenen van Braziliaanse Jiu Jitsu.

2. BJJ Delft en het lid zijn gebonden aan de huisregels en reglement BJJ, Protocol tegen ongewenst gedrag en onderhavige algemene voorwaarden. Deze documenten bevatten veiligheids- en gebruiksvoorschriften waar men zich ten alle tijde aan dient te houden.

3. BJJ Delft is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst met het lid.

4. BJJ Delft is niet aansprakelijk voor door het lid opgelopen letsel, blessures, ongevallen voor, tijdens of na het beoefenen van Braziliaanse Jiu Jitsu.

5. BJJ Delft is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van het lid.


Artikel 6 Overige bepalingen
 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden aan.

3. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van het bestuur van BJJ Delft

DutchEnglishPortuguese