Protocol tegen ongewenst gedrag

In dit document hebben wij als bestuur van BJJ Delft vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden alle vormen van ongewenst gedrag binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt. 

Braziliaans Jiu-Jitsu is een contact sport waarbij doelgerichte aanraking onderdeel is van de sport. Het is belangrijk dat sporters zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet gepest, gediscrimineerd, (seksueel) geïntimideerd of agressief aangevallen mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.   
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
 3. Ik val de ander niet tot last.  Ik berokken de ander geen schade. 
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht of opmerking.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemand zijn persoonlijke leven, uiterlijk of afkomst. 
 12. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
 13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de trainer of bestuur

Bovenstaande regels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze sporters en zij dienen hiermee akkoord te gaan.     

Begeleiders Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige sporter (hierna: ‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de  Sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de Sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sport beoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht) misbruik of elke vorm van ongewenst gedrag.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van ongewenst gedrag. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 12. Tevens eisen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar sporters boven eventueel individueel belang van een sporter.

DutchEnglishPortuguese